اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS)

اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS)

بسیاری از اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می تواند سبب ایجاد اختلال در بلع حلقی یا دهانی شود. برای اهداف بالینی، اختلالات سیستم اعصاب مرکزی به اختلالات پیشرونده و غیر پیشرونده تقسیم می شوند. اختلالات پیشرونده به دسته بندی جزیی تری تقسیم می شوند که بر اساس تظاهر بالینی اصلیشان به دمانس، اختلالات حرکتی و ... دسته بندی می شوند.  سکته مغزی شایع ترین نوع اختلالات غیرپیشرونده است. اختلالات پیشرونده معمولا باعث پیشرفت بیماری میشوند.

ناهنجاری های بلع عملکردی شامل؛ فاز آمادهسازی آسیب دیده، کنترل ضعیف لقمه، دشواری در شروع بلع و کاهش بالا رفتن هایولارینژ می شود. آسپیره شدن قابل توجهترین پیامد اختلال بلع میباشد. عموما ناهنجاری های تغذیه و بلع در بیماری های سیستم عصبی مرکزی مختص یک نوع بیماری عصبی نیست. 

تشخیص اختلال بلع نیازمند شرح حال و معاینه بالینی دقیق می باشد، اما بررسی ویدئوفلوروسکوپیک استاندارد طلایی برای تعیین ناهنجاری های ویژه می باشد. بررسی ویدئوفلوروسکوپیک در شرایطی خاص می تواند مفید باشد. همچنین ویدئوفلوروسکوپی و ویدئواندوسکوپی در شناسایی و آموزش مانورهایی که ممکن است عمل بلع را تسهیل و از آسپیریشن بیمار جلوگیری کنند، مفید و ارزشمند هستند. هنگامی که امکان جلوگیری از آسپیریشن شدید وجود ندارد، راه های جایگزین تغذیه دهانی نظیر لوله PEG باید در نظر گرفته شود.

بیماران  مبتلا به اختلال بلع اوروفارنکس با توجه به ضایعات سیستم عصبی مرکزی (CNS) می توانند به بهترین نحو با یک رویکرد تیمی شامل یک آسیب شناس گفتار، متخصص مغز و اعصاب و متخصص گوارش مدیریت شوند.


 اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS)  ارگ کلینیک  اختلالات بلع  گفتار درمانی در منزل