مقالات علمی ارگ

بسیاری از اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می تواند سبب ایجاد اختلال در بلع حلقی یا دهانی شود. برای اهداف بالینی، اختلالات سیستم اعصاب مرکزی به اختلالات پیشرونده و غیر پیشرونده تقسیم می شوند. اختلالات پیشرونده به دسته بندی جزیی تری تقسیم می شوند که بر اساس تظاهر بالینی اصلیشان به دمانس، اختلالات حرکتی و ... دسته بندی می شوند.  سکته مغزی شایع ترین نوع اختلالات غیرپیشرونده است. اختلالات پیشرونده معمولا باعث پیشرفت بیماری میشوند.

بیشتر بدانید